Jadwal Dokter


Pilih Nama Klinik:


Hari Nama Klinik Nama Dokter Jadwal Praktek
Senin Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. 09:00 - 12:00
Senin Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 08:00 - 15:00
Senin Klinik Bedah Umum Firdaus Amansyah, Sp.B.Dr 08:00 - 14:00
Senin Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 10:00 - 15:00
Senin Klinik Gigi Dian Mutiarawati, Drg. 15:00 - 20:00
Senin Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 09:00 - 15:00
Senin Klinik Internis Nelson P, Dr, Sp.PD. 12:30 - 14:30
Senin Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 15:00 - 21:00
Senin Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 14:00
Senin Klinik Kandungan Firdaus A, Dr, Sp.OG. 14:00 - 16:00
Senin Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 17:00 - 19:00
Senin Klinik Mata Prima Kartika, Dr, Sp.M. 09:00 - 15:00
Senin Klinik Ortopedi Karibaldi Triastara, Sp.OT., Dr.. 09:00 - 12:00
Senin Klinik Paru JD Dian Aryani , Dr, Sp.P. 17:00 - 21:00
Senin Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Senin Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 09:30 - 11:30
Senin Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 15:30 - 16:30
Selasa Fisiotherapi Cynthia Nurianti, Sp.KFR,.Dr 13:00 - 17:00
Selasa Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. Dengan - Perjanjian
Selasa Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 08:00 - 15:00
Selasa Klinik Bedah Umum Firdaus Amansyah, Sp.B.Dr 08:00 - 14:00
Selasa Klinik Bedah Umum M.Ibnu Joko, Dr, Sp.B. 17:00 - 21:00
Selasa Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 10:00 - 16:00
Selasa Klinik Gigi Dian Mutiarawati, Drg. 16:00 - 20:00
Selasa Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 07:30 - 12:30
Selasa Klinik Internis Nelson P, Dr, Sp.PD. 12:30 - 14:30
Selasa Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 15:00 - 21:00
Selasa Klinik Jantung Joeristanti, Dr, Sp.JP. 15:00 - 18:00
Selasa Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 14:00
Selasa Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 17:00 - 19:00
Selasa Klinik Mata Mardiah M, Dr, Sp.M. 10:00 - 12:00
Selasa Klinik Mata Prima Kartika, Dr, Sp.M. 13:00 - 16:00
Selasa Klinik Ortopedi Ronald Vinantius M., Sp.OT, Dr. 09:00 - 12:00
Selasa Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Selasa Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 14:00 - 16:00
Rabu Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. 09:00 - 12:00
Rabu Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 08:00 - 15:00
Rabu Klinik Bedah Umum Firdaus Amansyah, Sp.B.Dr 15:00 - 21:00
Rabu Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 10:00 - 13:00
Rabu Klinik Gigi Dian Mutiarawati, Drg. 13:00 - 16:00
Rabu Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 16:00 - 20:00
Rabu Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 09:00 - 15:00
Rabu Klinik Internis Nelson P, Dr, Sp.PD. 12:30 - 14:30
Rabu Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 15:00 - 21:00
Rabu Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 14:00
Rabu Klinik Kandungan Firdaus A, Dr, Sp.OG. 14:00 - 16:00
Rabu Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 17:00 - 19:00
Rabu Klinik Mata Prima Kartika, Dr, Sp.M. 09:00 - 15:00
Rabu Klinik Ortopedi Karibaldi Triastara, Sp.OT., Dr.. 09:00 - 12:00
Rabu Klinik Ortopedi Ronald Vinantius M., Sp.OT, Dr. 14:00 - 16:00
Rabu Klinik Paru JD Dian Aryani , Dr, Sp.P. 17:00 - 21:00
Rabu Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Rabu Klinik THT Inis S, Dr, Sp.THT. 11:30 - 13:30
Rabu Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 09:30 - 11:30
Rabu Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 15:30 - 16:30
Kamis Fisiotherapi Cynthia Nurianti, Sp.KFR,.Dr 13:00 - 17:00
Kamis Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. Dengan - Perjanjian
Kamis Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 08:00 - 14:00
Kamis Klinik Bedah Umum Firdaus Amansyah, Sp.B.Dr 08:00 - 14:00
Kamis Klinik Bedah Umum M.Ibnu Joko, Dr, Sp.B. 17:00 - 21:00
Kamis Klinik Gigi Astri Yeni, Drg. 09:00 - 12:00
Kamis Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 17:00 - 20:00
Kamis Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 07:30 - 12:30
Kamis Klinik Internis Nelson P, Dr, Sp.PD. 12:30 - 14:30
Kamis Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 15:00 - 21:00
Kamis Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 12:00
Kamis Klinik Kandungan Endah Retnoningrum, Sp.OG, Dr. 12:00 - 14:00
Kamis Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 17:00 - 19:00
Kamis Klinik Mata Mardiah M, Dr, Sp.M. 10:00 - 12:00
Kamis Klinik Mata Prima Kartika, Dr, Sp.M. 13:00 - 16:00
Kamis Klinik Ortopedi Ronald Vinantius M., Sp.OT, Dr. 10:00 - 12:00
Kamis Klinik Ortopedi Karibaldi Triastara, Sp.OT., Dr.. 14:00 - 16:00
Kamis Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Kamis Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 14:00 - 16:00
Jum'at Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. 09:00 - 11:00
Jum'at Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 12:00 - 16:00
Jum'at Klinik Bedah Umum Firdaus Amansyah, Sp.B.Dr 15:00 - 21:00
Jum'at Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 10:00 - 20:00
Jum'at Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 07:30 - 12:30
Jum'at Klinik Internis Nelson P, Dr, Sp.PD. 12:30 - 14:30
Jum'at Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 15:00 - 21:00
Jum'at Klinik Jantung Joeristanti, Dr, Sp.JP. 15:00 - 18:00
Jum'at Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 12:00
Jum'at Klinik Kandungan Endah Retnoningrum, Sp.OG, Dr. 12:00 - 14:00
Jum'at Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 17:00 - 19:00
Jum'at Klinik Mata Prima Kartika, Dr, Sp.M. 09:00 - 15:00
Jum'at Klinik Ortopedi Karibaldi Triastara, Sp.OT., Dr.. 09:00 - 12:00
Jum'at Klinik Ortopedi Ronald Vinantius M., Sp.OT, Dr. 15:00 - 17:00
Jum'at Klinik Paru JD Dian Aryani , Dr, Sp.P. 16:00 - 18:00
Jum'at Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Jum'at Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 09:30 - 11:30
Jum'at Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 15:30 - 16:30
Sabtu Fisiotherapi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. 09:00 - 11:00
Sabtu Fisiotherapi Cynthia Nurianti, Sp.KFR,.Dr 13:00 - 17:00
Sabtu Klinik Alergi M.Taufik Ranawira, H, Dr, Sp.RM. 11:00 - 13:00
Sabtu Klinik Anak Lony Novita ,Dr, Sp.A.,M.Kes. 12:00 - 16:00
Sabtu Klinik Bedah Umum M.Ibnu Joko, Dr, Sp.B. 10:00 - 12:00
Sabtu Klinik Bedah Umum M. Relly.S Sp.Bdr 16:00 - 21:00
Sabtu Klinik Gigi Astri Yeni, Drg. 09:00 - 12:00
Sabtu Klinik Gigi Yuke Marthaliza, Drg. 13:00 - 18:00
Sabtu Klinik Internis Djaserlin Saragih, Dr, Sp.PD. 09:00 - 13:00
Sabtu Klinik Internis Suvianto Hendri Lesmana, Sp.PD, Dr. 15:00 - 21:00
Sabtu Klinik Kandungan Yusmar Yunus, Dr, Sp.OG. 08:00 - 14:00
Sabtu Klinik Kandungan Firdaus A, Dr, Sp.OG. 14:00 - 16:00
Sabtu Klinik Mata Mardiah M, Dr, Sp.M. 10:00 - 13:00
Sabtu Klinik Ortopedi Ronald Vinantius M., Sp.OT, Dr. 09:00 - 12:00
Sabtu Klinik Paru JD Dian Aryani , Dr, Sp.P. 12:00 - 14:00
Sabtu Klinik Syaraf Oki Lestari Irsan, Dr, Sp.SDr 07:30 - 13:00
Sabtu Radiologi Moh. Thamrin Pahar, Sp.Rad. 14:00 - 16:00